Desktop Development

+ Phát triển ứng dụng chạy độc lập trên máy tính Windows, Linux, MacOS.

+ MaiATech có khả năng phát triển ứng dụng desktop bằng các nền tảng (platform) khác nhau, tiêu biểu là: .NET Framework, .NET Core, WPF (Windows Presentation Foundation), Windows Form, Electron (ReactJS).