Mobile Development

+ MaiATech có kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng mobile  (mobile apps) để người dùng có thể tải về từ các chợ ứng dụng Google Play, App Store.

+ MaiATech đã và đang sử dụng các công nghệ phát triển mobile apps mới nhất hiện nay, tiêu biểu là công nghệ  Google Flutter và Facebook React Native.

+ Một số mobile apps chúng tôi đã phát triển: VITUS, SSTOCK, Destiny Matcher, Unitel.