Web Development

+ MaiATech đã và đang phát triển ứng dụng chạy trên môi trường trình duyệt web (browser), hoạt động tốt trên tất cả các trình duyệt web thông dụng như: Google Chrome, Cốc Cốc, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge.

+ MaiATech có nhiều kinh nghiệm phát triển ứng dụng web trên các nền tảng công nghệ phổ biến: .NET Framework, .NET Core, CSHTML, Razor page, ReactJS, VueJS, AngularJS, NodeJS, PHP Magento, PHP Laravel, PHP WordPress, Python Odoo (OpenERP), Python Django, Jquery, Boostrap, HTML5, CSS3.